آهنگ پیشواز رعنا از فریدون پوررضا

کاری از: فریدون پوررضا
آهنگ پیشواز رعنا از فریدون پوررضا

کد آهنگ پیشواز (کد پیشواز کپی شد)

قیمت استاندارد

1000 تومان

مدت زمان

30 روز

فعالسازی پیامکی

ارسال کد 5512490 به شماره 7575

برای دیگران بفرستید

2434 بازدید

متن آهنگ پیشواز رعنا از فریدون پوررضا

رعنا تی ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ تومان گِله کِشیه رعنا
(رعنا شلوارت روی گل(زمین) کشیده ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ می شود)

تی غوصه ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ آخر مَِره کوشِی رعنا
(غصه ی تو آخر من رو می ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ کشد)

دل دِبستی ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ کردِ آقاجانِی رعنا
(تو به کرد آقا جان دل ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ بستی)

حنا بِنی ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ تی دستانه رعنا
(دستانت را حنا بستی با اون نامزد ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ کردی)

آی روسیای ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ رعنا جان واگرد بیا رعنا
(ای رعنای رو سیای عزیزم برگرد ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ و بیا)

رعنا میشه ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ رعنا سیا کیشمیشه رعنا
(رعنا برای منه کشمش سیاه است ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ شیرین است)

رعنا میشه رعنا سیا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ کیشمیشه رعنا

پارسال ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ بشو امسال نومَُی رعنا
(پارسال رفتی و امسال ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ نیامدی)

(تی بوشو راه ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ واش دَر بَُمَُی، رعنا)
(یعنی از راهی که رفتی علف در اومده چیزی معادل زیر ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ پام علف سبز شد)

تی لِنگانه ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ خاش در بمی رعنا
(استخوانهای ران تو بیرو ن زد لاغر ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ شدی)

آی روسیای ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ رعنا وا گرد بیا رعنا
(ای رعنای رو سیای عزیزم برگرد ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ و بیا)

رعنا میشه رعنا سیا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ کیشمیشه رعنا
رعنا میشه رعنا سیا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ کیشمیشه رعنا

امساله ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ ساله چاییه رعنا
(امسال سال برکت محصول چاییه پرباران ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ است)

رعنا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ تی پِر می داییه رعنا
(رعنا پدر تو دایی من ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ است)

جان ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ من بگو مرگ من بگووو رعنااااااااااا
(به جان و مرگم سوگند بگو ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ رعنا)

دیشــب ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ تی ســر کــه دِبــه بوووووووو
(دیشب کی بر بالینت ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ بود)

رعنای گله رعنا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ گل سنبله رعنا
رعنای گله رعنا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ گل سنبله رعنا
رعنای گله رعنا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ گل سنبله رعنا

رعنای ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ بوشو تا لنگرود رعنا
(رعنا رفته تا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ لنگرود)

خیاط بِـدِی ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ هـــیچکی نوگــوت رعنا
(به دیدن خیاط رفت و به کسی ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ نگفت)

خیاط ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ بِچه تِرا کَُت بودوخت رعنا
(بچه خیاط برایت کت ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ دوخت)

رعنا میشه رعنا سیا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ کیشمیشه رعنا
رعنا میشه رعنا سیا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ کیشمیشه رعنا

رعنا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ تی تومان گله کشیه رعنا
(رعنا شلوار تو گشاد ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ است)

تی ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ غوصه آخر مره کوشیه رعنا
(غصه ی تو آخر منو میکشه ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ رعنا)

دل ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ دبستی کرد آقاجانه رعنا
(دلت بستی ب پدرت ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ رعنا)

حنا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ بنی تی دستانه رعنا
(دستات رو حنا گذاشتی ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ رعنا)

آی روسیای ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ رعنا جان واگردبیا رعنا
(ای رعنای رو سیای عزیزم برگرد ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ و بیا)

رعنا میشه رعنا سیا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ کیشمیشه رعنا
رعنا میشه رعنا سیا ➡️.♪🎵♭🎵♭♪.⬅️ کیشمیشه رعنا

….. ♬♪♪♪ 🎵🎶🎵 ♪♪♪♬ …..

آخرین آهنگ های پیشواز ایرانسل

خواننده ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی، توسعه و پشتیبانی: آرنیکاوب
×

سرویسهای سایت ما